သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို Grab အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႕ ဖိတ္ေခၚႏုိင္သနည္း။ Referral code ကို မည္ကဲ့သို့ အသုံးျပဳႏိုင္သနည္း။ Referral reward လက္ခံမရရွိခဲ့ျခင္း Promo code အား အသုံးျပဳ၍ မရျခင္း Promo code အား အသုံးျပဳ၍ မရျခင္း မိမိဝယ္ယူထားေသာ Reward Promo ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း GrabRewards မည္ကဲ့သို႕ အလုပ္လုပ္သနည္း။ GrabRewards မည္ကဲ့သို႕ အလုပ္လုပ္သနည္း။ Reward transactions ကို မည္ကဲ့သို႕စစ္ေဆးႏိုင္သနည္း။ Reward ကို မည္ကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳမည္နည္း။ သင္၏ Points မ်ားကို မည္ကဲ့သို့ ေရြးႏႈတ္ အသုံးျပဳမလဲ။ Rewards ဝယ္၍ မရျခင္း Rewards အသံုးျပဳ၍ မရျခင္း မိမိကိုယ္တိုင္ Opt-out လုပ္မိသည့္အခါ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ Reward Points မ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးနိုင္ပါသလား။ Promo ႏွင့္ စီးနင္းမႈမ်ားတြင္ Points မ်ား ရရိွႏိုင္ပါသလား။ လမ္း၊ တံတား ျဖတ္သန္းခမ်ားအတြက္ Points မ်ားရရွိႏုိင္ပါသလား။ လက္ရွိ Member အဆင့္ကေန ေလ်ာ့သြားႏုိင္ပါသလား။ လက္ရွိ Silver ၊ Gold (သို႕မဟုတ္) Platinum အဆင့္မွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္ပါသလား။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ Grab ႏွင့္ စီးနင္းေသာအခါ Points မ်ားရရွိႏိုင္ပါသလား။

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร