မိမိအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည့္ Promotion ေတြက ဘာေတြလဲ။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြကို Grab အသံုးျပဳရန္ ဘယ္လိုညႊန္းမလဲ Referral Reward မရရွိခဲ့ျခင္း Promo code အား အသုံးျပဳ၍ မရျခင္း Promo code အား အသုံးျပဳ၍ မရျခင္း ဝယ္ယူထားေသာ Reward Promo ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အသံုးျပဳၿပီးေသာ Reward Points မ်ားကို မည္သို႔ျပန္လည္စစ္ေဆးရမလဲ။ Reward မ်ားကို မည္သို႔ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရမလဲ။ Rewards ဝယ္၍ မရျခင္း Rewards အသံုးျပဳ၍ မရျခင္း မိမိကိုယ္တိုင္ Opt-out လုပ္မိသည့္အခါ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ Reward Points မ်ားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးနိုင္ပါသလား။ Promo ႏွင့္ စီးနင္းမႈမ်ားတြင္ Points မ်ား ရရိွႏိုင္ပါသလား။ လမ္း၊ တံတား ျဖတ္သန္းခမ်ားအတြက္ Points မ်ားရရွိႏုိင္ပါသလား။ လက္ရွိ Member အဆင့္ကေန ေလ်ာ့သြားႏုိင္ပါသလား။ လက္ရွိ Silver/Gold (သို႔မဟုတ္) Platinum အဆင့္မွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္ပါသလား။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Grab အသံုးျပဳေသာအခါ Points မ်ားရရွိႏိုင္ပါသလား။

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

Grab မွ ဘာမ်ားကူညီေပးရပါမလဲ ?

តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេច?