ယာဥ္ေမာင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား မည္သုိ႔ Rating ေပးရမည္နည္း။ ယာဥ္ေမာင္းမွ ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္ျခင္း ယာဥ္ေမာင္းမွ ခရီးသည္အား ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း ယာဥ္ေမာင္းမွ ခရီးသည္အား လာေရာက္မႀကိဳျခင္း GrabTaxi မ်ားက ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေပးနိုင္ပါသလား။ အိမ္ေမြးတိရိစာၱန္ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါသလား ယာဥ္ေမာင္းမွ တျခားခရီးသည္ အပိုတင္ေဆာင္လာျခင္း Grab App တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ယာဥ္ေမာင္း၏အခ်က္အလက္မ်ား ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း မိမိ၏အထုပ္အပိုမ်ား သယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းမွ ကူညီေပးနိုင္မလား။ ယာဥ္ေမာင္းမွ ရိုင္းပ်စြာဆက္ဆံျခင္း ယာဥ္ေမာင္းမွ ၾကမ္းတမ္းစြာကားေမာင္းျခင္း ယာဥ္ေမာင္းသည္ မိမိအား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္း ယာဥ္ေမာင္းသည္ အဆင္မေျပေသာ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္ေမာင္းနွင္ျခင္း ယာဥ္ေမာင္းမွ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔သည့္ေနရာမွ ေမာင္းနွင္ျခင္း ယာဥ္ေမာင္းမွ သတ္မွက္ထားေသာတည္ေနရာသို႔ မပို႔ေဆာင္ျခင္း ယာဥ္ေမာင္းကုိ ေဘာက္ဆူးေပးလိုျခင္း ယာဥ္ေမာင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးျခင္း

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

Grab မွ ဘာမ်ားကူညီေပးရပါမလဲ ?

តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេច?